تهران- خبرگزاری “جایگاه داران”- بیش از ۱۲۰ سال از ورود سینما به ایران و در روز ملی هنر هفتم، نه‌فقط زرق‌وبرق‌ها و افتخاراتش برای ما و جهانیان که نَظاره زخم‌هایش و آتش درونش برایمان خواندنی و آموختنی ...