محمد حاتمی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی افزود: یکی از علل اصلی شیوع کرونا امروز، عادی انگاری اجتماعی این بحران است. برای کاهش و رفع این آسیب در حال حاضر می‌توان از برخی مدل‌های موفق همچون ...