ایران قوی ؛ شعاری که مدیران قوی می‌خواهد آیا آیت الله رئیسی مدیری جوانگراست؟ آیت الله رئیسی با شعار «ایران قوی» وارد عرضه انتخابات شده و قطعا تحقق این شعار نیازمند مدیرانی قوی، عملگرا، میدانی و ...