انصراف زریبافان به نفع آیت الله رئیسی داوطلب ریاست جمهوری به نفع آیت الله رئیسی از عرصه انتخابات کناره‌گیری کرد و گفت: ایشان را برای تصدی دومین مقام کشور و اولین مقام اجرایی اصلح می‌دانیم. مسعود ...