کارگردان برنامه رادیویی «صبح جمعه با شما» از پخش مجدد این برنامه پس از مرخصی دو ماهه و از نیمه مهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری “جایگاه داران” به نقل از روابط عمومی رادیو ایران، ساجد قدوسیان ـ تهیه ...