بانیان و شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییردهنده وضعیت فعلی باشند آیت‌الله رئیسی گفت: هیچ بن‌بستی در کشور برای اداره امور وجود ندارد ؛ باید یک مدیریت کارآمد و جهادی در کشور وجود داشته باشد؛ بانیان و ...