بیژن خان ما ؛ بیژن اونا        نارضایتی جایگاه داران سوخت از عملکرد بیژن زنگنه خاطره یک جایگاه دار از پهلوان مرحوم بیژن حاج محمد رضا ( نماد جایگاه داران سراسر کشور ) ؛ ( پدر معنوی جایگاه داران سوخت ) ...