چهارمین جلسه کارگروه تعدیل حق‌الزحمه جایگاهداران عرضه سوخت کشور برگزار شد مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از برگزاری چهارمین جلسه کارگروه تعدیل حق‌الزحمه جایگاهداران عرضه سوخت کشور خبر ...