جایگاه های سوخت CNG در ساعات پیک مصرف برق تعطیل می شوند جایگاه‌های سوخت CNGدر ساعات پیک ماه‌های تیر و مرداد، به منظور مدیریت مصرف برق دو ساعت تعطیل می‌شوند. در راستای مدیریت انرژی در ایام گرم سال و ...