شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حوزه بازرسی و ارتباطات مردمی مورد تقدیر ریاست جمهوری قرار گرفت عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از سوی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری مطلوب ارزیابی ...