پمپ بنزین ها خاموش نمی شوند مقرر شده به منظور مدیریت مصرف برق، جایگاه‌های سوخت CNG در ساعات پیک ماه‌های تیر و مرداد دو ساعت تعطیل شوند که این موضوع نگرانی را برای جایگاه‌های سوخت به وجود آورده اما ...