سوخت کافی در مخازن جایگاه‌های تهران سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: سوخت کافی در مخازن جایگاه‌های سوخت تهران وجود دارد. خانم فاطمه کاهی افزود: با توجه به این که سوخت کافی در مخازن ...