لزوم مانع زدایی و اجرای عدالت در تصویب مناطق آزاد جدید یادداشتی از حامد محمدی لورون …. با در نظر گرفتن هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد تجاری که مهم ترین آن حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای و همچنین ...