دسترسی به ذخائر ارزی بیشتر شده است وزیر اطلاعات گفت: توجه به معیشت مردم از اولویت‌های دولت سیزدهم است که خوشبختانه امروز به رغم همه فشارها، دسترسی نظام به ذخائر ارزی بیشتر شده و در فروش نفت با مشکلات ...