دانشجویان اقتصاد بنگاه‌های کوچک را متحول می کنند معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی گفت : دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی توانایی به چرخش در آوردن اقتصاد محصولات داخلی را در قالب ...