تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی‌ها  رئیس سازمان زندان‌ها از قبولی یک زندانی دختر در دانشگاه و آزادی او با پابند الکترونیکی خبر داد. «دختر سنندجی در زندان به دانشگاه رفت و با پابند الکترونیکی آزاد شد.» ...