برنامه‌های حرکت آفرین در سال جهش تولید با جدیت دنبال می‌شود وزیر صنعت گفت:برنامه‌های حرکت آفرین و مشوق‌های نتیجه بخش را با جدیت تمام دنبال خواهیم کرد تا آثار این اقدامات در زندگی مردم، ظهور و بروز ...