“دکتر سعید محمد” با “آیت الله رئیسی” دیدار و گفت‌وگو کرد دکتر سعید محمد در دیدار با آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی گفت که ستادهای خود را در حمایت از او فعال می‌کند. سعید محمد به همراه اعضای ستاد ...