در دیدار آکادمی هوش مالی با مدیران رادیو گفتگو مطرح شد: تاکید بر ضرورت برنامه‌سازی در حوزه سواد مالی/ گفتمان ملی برای ارتقای سواد مالی باید شکل گیرد مدیران رادیو گفتگو با تاکید بر ضرورت برنامه‌سازی ...