معاون گردشگری می‌گوید: با وجود تایید و موافقت مهم‌ترین کمیته‌های ستاد ملی کرونا با ازسرگیری صدور ویزای ایران، اما ستاد این طرح را وتو و یا به نوعی حذف کرده است. ولی تیموری پیش‌تر اعلام کرده بود با ...