رئیسی به دنبال توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت است عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر این که رویکرد آیت الله رئیسی گسترش اقتصاد مبتنی بر نفت به جای توسعه اقتصادی وابسته به نفت است، تصریح ...