زهرا سعیدی: رسانه‌های مکتوب باید به جایگاه واقعی خود برگردند رسانه‌های مکتوب در دوره جدید و به‌ویژه در دوره کرونا آسیب‌های بسیاری دیدند و باید به جایگاه واقعی خود برگردند. زهرا سعیدی ، نماینده سابق ...