خانم دکتر الهیان رئیس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد شد زهره الهیان نماینده تهران در مجلس رئیس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد(سمن ها) درمجلس شد.  زهره الهیان نماینده تهران، رییس فراکسیون سازمانهای مردم ...