ضرورت بازنگري در مصوبه بازگشت LPG به سبد سوخت خودروها  درحالی که وزیر نفت از نگارش متنی برای بازنگری و اصلاح در بخش هایی از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داده، به نظر می رسد یکی از بندهایی که ضرورت به ...