صرفه جويي ۱۶ ميليارد توماني با بومي سازي تعميرات  تعمیر و بازیابی مبدل فشار بالای واحد آيزوماكس توسط كارگروه پژوهشي مهندسين اداره بازرسي فني و همکاری کارکنان اداره تعميرات (کارگاه مرکزی) در شركت ...