کسب رتبه برتر در تعداد ملاقات مردمی توسط منطقه خراسان رضوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی موفق به کسب رتبه برتر در تعداد برنامه اجرا شده در ملاقات مردمی در بین مناطق ۳۷گانه شرکت ...