بیژن خان ؛ پدر صنف جایگاه داران سوخت در دل اکثر جایگاه داران سراسر کشور اگر جایگاهداران بخواهند هدیه ای به پدری بدهند باید تنها آن هدیه را به بزرگ مرد تاریخ صنف جایگاهداران پهلوان مرحوم بیژن حاج ...