تدبیری برای چالش‌های مالی غیرمنتظره و اجتناب‌ناپذیر شاید تا همین چند سال قبل، عبارت روز مبادا را بیشتر می‌شنیدیم. مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها با این فرهنگ مالی آشنا بودند و همیشه پولی را برای آن روز ...