با اجرای «ایران کد» و «شبنم» قاچاق حذف و واردات مدیریت می‌شد اگر روحانی نبود / با اجرا و استمرار دو طرح ملی اقتصادی «ایران کد» و «شبنم» امروز شاهد برچیده شدن کالای قاچاق و مدیریت واردات قطعات مورد ...