به گزارش روز شنبه از روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، این فروگاه اعلام کرد با توجه به نامه جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران و نامه معاون بهداشتِ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ...