به گزارش روز سه شنبه به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران شهری بر اساس اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) با عنوان “سامانه ملی ساطح” و همچنین “آئین نامه ...