طرح جامع راهبردی شهر تاریخی حریره کیش رونمایی شد طرح جامع راهبردی شهر تاریخی حریره کیش متشکل از پنج برنامه محوری مدیریت، حفاظت و مرمت، گردشگی، باستان شناسی و معماری رونمایی شد. ایجاد چارچوب جامع ...