به گزارش روز شنبه از مرکز رسانه قوه قضاییه، ناصر عتباتی افزود: در سه روز گذشته۴۰ تریلی حامل سرم از مرز بازرگان ترخیص و دستورات قضایی لازم برای اقدامات فوق العاده و خروج خارج از نوبت صادر شده است. ...