به نقل از الجزیره، شهرداری رام‌الله در فلسطین اشغالی اقدام به بازسازی خانه‌های قدیمی این منطقه کرده که برخی از آن‌ها متعلق به خود شهرداری بوده و برخی دیگر نیز توسط شهرداری اجاره شده‌اند. هدف از این ...