موزه‌ها آیینه متجلی باورها، آیین‌ها و استمرار تاریخ هر منطقه هستند که تمدن‌های عظیم فرهنگ، تاریخ ایران و آثار سراسری یک کشور را به نمایش‌ می‌گذارند. «موزه‌ ویتنی» که موزه هنری در آمریکاست در سال ۱۹۳۰ ...