کتابخانه‌های عمومی در پساکرونا هرگز مانند گذشته نخواهند بود مدیر توسعه کتابخانه‌های عمومی وسترنورلاند سوئد اظهار داشت:دیجیتال‌سازی تأثیر گسترده‌ای بر توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی دارد؛ اما شاید در ...