یک کارشناس حوزه گردشگری گفت:باید به راهنمایان گردشگری و تورها و مدیران دفاتر هوایی وخدمات جهانگردی و مسافربری توجه ویژه شود، واکسیناسیون تمام فعالان عرصه های گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی از جمله ...