پروژه گردشگری «اوان» در الموت پیوست زیست‌ محیطی دارد علیرضا خزائلی ؛ با اشاره به پروژه سرمایه‌گذاری و گردشگری دریاچه اوان می‌گوید: محیط‌ زیست بخشی از میراث فرهنگی ما محسوب می‌شود، به‌عنوان مسئول ...