پیمان جبلی در اولین اظهارنظر پس از انتصاب به ریاست صداوسیما تاکید کرد که «صداوسیما رسانه کسانی خواهد بود که صدایشان به جایی نمی‌رسد.» به گزارش خبرگزاری “جایگاه داران” به نقل از روابط عمومی معاونت ...