۹ مانع گذار از کمونیسم روسیه در گذار کامل به آزادی اقتصادی شکست خورد. میراث سنگین کمونیسم در فضای اجتماعی روسیه باعث شده بود که مردم در ابتدای موج آزادسازی از کناره‌گیری دولت از کنترل قیمت‌ها، هراس ...